ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ