ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บริหารงานงบประมาณ

นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง
ครู คศ.2
หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ