ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่2

นายสนธญา ทรงทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าช่วงชั้นที่2

นางนิภา จุลนวล
ครู คศ.2

นางอรพิน รัตนพันธ์
ครู คศ.2

นายสนั่น บุญชู
ครู คศ.3

นางสาวหฤดี ประทุมสุวรรณ
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ สุขนิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง
ครู คศ.3

นางเยาวดี อยู่ดี
ครู คศ.2

นางสาวฐิติมา มุสิกะพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
สนับสนุนการสอน

นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง
ครูอัตราจ้าง