ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่2

นายสนธญา ทรงทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าช่วงชั้นที่2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิภา จุลนวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอรพิน รัตนพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวหฤดี ประทุมสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอนุสรณ์ สุขนิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเยาวดี อยู่ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฐิติมา มุสิกะพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2