ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 1

นางฐิยาพร กวีพัพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

นางเครือวัลย์ แพะปลอด
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมบูรณ์ รักษ์ศรีทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพวงเพ็ญ บุญชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกรรณิการ์ เสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรรณิกา บุญกาญจน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวโสภิดา ศรีสงคราม
สนับสนุนการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3