ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 1

นางฐิยาพร กวีพัพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเครือวัลย์ แพะปลอด
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพวงเพ็ญ บุญชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกรรณิการ์ เสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2