ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 1

นางฐิยาพร กวีพัพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

นางเครือวัลย์ แพะปลอด
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

นางสมบูรณ์ รักษ์ศรีทอง
ครู คศ.2

นางพวงเพ็ญ บุญชู
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ เสนา
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิกา บุญกาญจน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวโสภิดา ศรีสงคราม
สนับสนุนการสอน