ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกัลยวรรธน์ รัตนพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวอุไรวรรณ สมหมาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางจรษพรรณ ประพฤติชอบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2