ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกัลยวรรธน์ รัตนพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง
ครู คศ.2

นางสาวอุไรวรรณ สมหมาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินตนา กล้าจงยิ่ง
ครูอัตราจ้าง

นางจรษพรรณ ประพฤติชอบ
ครูอัตราจ้าง