ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อขอรับใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...

เรียนฟรี

  - ส่งเสริมวิชาการ จัดการเรียนการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญตรงตามกลุ่มสาระวิชา

  - มุ่งพัฒนาทักษะทางด้าน ดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬา จากโค้ชมืออาชีพ

  - มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรง

#โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่วัง
#โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

 

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 229 ครั้ง