ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเดี่ยม พรหมศร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2486 - พฤศจิกายน 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายชม แป้นสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2491 - สิงหาคม 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายเดี่ยม พรหมศร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : สิงหาคม 2492 - มิถุนายน 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ พรหมศร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิถุนายน 2506 - กุมภาพันธ์ 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายอารีย์ บุญชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2520 - สิงหาคม 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : สิงหาคม 2526 - สิงหาคม 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวช พรหมปาน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : สิงหาคม 2531 - สิงหาคม 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เวชเตง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : สิงหาคม 2535 - พฤศจิกายน 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญดบ จันทร์สร้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2540 - พฤศจิกายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ รักษ์พงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2545 - กันยายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา หอมเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน