ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน  โรงเรียนวัดก้างปลา

ประจำปีการศึกษา 2555

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

 

1.

เด็กหญิง

พัชรินทร์

สีเขียว

ประธาน

 

2.

เด็กหญิง

ศิริฉัตร

มนัสสิทธ์พันธ์

รองประธาน

 

3.

เด็กหญิง

กรกมล

ดีจิตร

รองประธาน

 

4.

เด็กหญิง

พวงเพชร

ศรีสุข

รองประธาน

 

5.

เด็กหญิง

อาทิตย์ติยา

พลขีรี

รองประธาน

 

6.

เด็กหญิง

ชนกภัทร์

ฤทธิ์มาก

กรรมการ

 

7.

เด็กหญิง

โยษิตา

แก้วสองดวง

กรรมการ

 

8.

เด็กหญิง

อนิชนันท์

บุญเกื้อ

กรรมการ

 

9.

เด็กหญิง

ชญานันท์

จันทร์โหล่น

กรรมการ

 

10.

เด็กชาย

ณัฐวุติ

ดวงสีเกาะ

กรรมการ

 

11.

เด็กชาย

สัภยา

ทองศรีนวล

กรรมการ

 

12.

เด็กหญิง

ศรินทิพย์

สุขเจริญ

กรรมการ

 

13.

เด็กหญิง

เมธาวี

ทองศรีนวล

กรรมการ

 

14.

เด็กหญิง

สุกัญญา

แท่นทอง

กรรมการ

 

15.

เด็กหญิง

ชไมพร

ไชยฤกษ์

กรรมการและเลขานุการ