ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นายวิโรจน์  วงศ์เมฆ

ประธานกรรมการ

2.

พระครูวรธรรมวิภัช

กรรมการ

3.

นายสมคิด  เพชรสี่หมื่น

กรรมการ

4.

นางวาสนา  ตั้นซ้วน

กรรมการ

5.

นายวิธาน  เพชรภัทรเกษม

กรรมการ

6.

นายสมชาย  บุญชู

กรรมการ

7.

นายสมพร  วิพลชัย

กรรมการ

8.

นายพล  นิลสุขขา

กรรมการ

9.

นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว

กรรมการ

10.

นางสุภาพ  ชนะภัย

กรรมการ

11.

นายสมพร  รักษาศรี

กรรมการ

12.

นายชัยณรงค์  เจริญธรรมรักษ์

กรรมการ

13.

นายโสภณ  สมบูรณ์มนต์

กรรมการ

14.

นายขจร  ไอยราคม

กรรมการ

15.

นายวิทยา  หอมเกตุ

กรรมการและเลขานุการ