ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนวัดก้างปลามีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น  374 คน

มีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

           อนุบาล

60

44

104

 

รวมอนุบาล

60

44

104

 

         ประถมศึกษา

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

ประถมศึกษาปีที่  6

18

29

22

20

21

20

25

24

21

25

16

29

43

53

43

45

37

49

 

รวมประถมศึกษา

130

140

270

 

รวมทั้งสิ้น

190

184

374