ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนวัดก้างปลา
 
                                     ธงเขียวขาวพราวเด่นเป็นสง่า
                                              วัดก้างปลาอาณาจักรแห่งศักดิ์ศรี
                                              โรงเรียนเราพัฒนามาทวี
                                              สามัคคีร่วมสร้างสรรค์ทุกวันไป
                                                         นักเรียนครูรู้ค่าคือทายาท
                                                         สืบสร้างชาติเป็นสำคัญทันสมัย
                                                         พัฒนาสามัคคีมีวินัย
                                                         ร่วมแรงใจคิดฝันสร้างปัญญา
                                              เรียนดี กีฬาเด่น วินัยเยี่ยม
                                              ให้ทันเทียมสืบสานการศึกษา  
                                              มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวา
                                              ให้ก้าวหน้านำสมัยตามวัยวัน
                                                         ธงเขียวขาวพราวเด่นเป็นสง่า
                                                         วัดก้างปลาถิ่นสถานที่สานฝัน
                                                         สร้างศักดิ์ศรีดีเด่นเป็นประกัน
                                                         ก้าวถึงวันเราภูมิใจ"ให้ก้างปลา" 
 
                                              ***************************************************