ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้รองรับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาในวัยเรียนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2.   ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณธรรม นำความรู้และคุณภาพของผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา

4.  เร่งรัดการนิเทศ  กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา

5.  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนทุกภาคส่วนให้เห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดการศึกษา

7.  ส่งเสริมจัดสภาพบริบทและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

1.   ด้านผู้เรียน

1.1   ให้มีความรู้ความสามารถ  อ่านออกเขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข        

1.2   มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

1.3    มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

2.       ด้านบริหารและการจัดการ

2.1  จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีความชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วม

2.2  ใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการทำงาน

2.3  พัฒนาศักยภาพการทำงานของครูให้เป็นมืออาชีพ

2.4  จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  ดูแลนักเรียนทุกกลุ่มให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้

3.  ด้านครูผู้สอน

3.1  ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรุ้  คิดวิเคราะห์         และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

3.2  ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน  สังคม