ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

          โรงเรียนวัดก้างปลาเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม  .. 2486 เรียกว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลที่วัง6 (วัดก้างปลา)ปีแรกทำการสอนมีนักเรียน 74 คน ครู 1 คน อาคารเรียนอาศัยศาลาโรงธรรมวัดก้างปลา กระดานดำ โต๊ะ เก้าอี้ ครู ประชาชนช่วยกันสร้างให้ เมื่อตำบลที่วังแยกจากตำบลกะปาง โรงเรียนนี้ได้แยกมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลที่วัง3 (วัดก้างปลา) และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนวัดก้างปลาจนปัจจุบัน กิจกรรมของโรงเรียนตั้งแต่ทำการสอนได้เติบโตและเจริญขึ้นตามลำดับ ทั้งจำนวนครู นักเรียน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนถึงครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้รับจากการบริจาค จากประชาชน  และงบประมาณสนับสนุนจากราชการได้เพิ่มอัตรากำลังครูให้พอกับจำนวนนักเรียนจนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2534 ยังได้ร่วมกับโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เปิดทำการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูจากโรงเรียนวัดก้างปลาไปช่วยทำการสอน 5 คน ในระยะ  2 ปีการศึกษาแรก และต่อมาปีการศึกษา 2535 ได้แยกเป็นโรงเรียนมัธยมตำบลชื่อ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมแต่ยังใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดก้างปลาอยู่ นับตั้งแต่ทำการสอนเป็นต้นมา โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน การบริการทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามากเป็นลำดับ