ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

14 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับเงินอุดหนุนค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียน รับหนังสือและตารางเรียน

22 เม.ย. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน
29 มี.ค. 62 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย,ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับใบรายงานผลการเรียน

29 มี.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

11 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ อ.ขนอม
08 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 สอบข้อสอบกลาง
ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนที่ เวลา 15.30 น.
07 มี.ค. 62 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบแก้ตัว ตามที่ครูผู้สอนนัดหมาย

06 มี.ค. 62 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ (NT)

06 มี.ค. 62 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

04 มี.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ให้ผู้ปกครอบมารับนักเรียนที่เวลา 14.30 น.
ชุดนักเรียน