ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

01 พ.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐาน

11 พ.ค. 60 ท้าบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน และวันวิสาขบูชา

โรงเรียวัดก้างปลา ใส่ชุดนักเรียน
05 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนวัดก้างปลา / ใส่ชุดพละ
โรงเรียนวัดก้างปลา / ใส่ชุดพละ
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนวัดก้างปลา / ชุดนักเรียน
09 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน

26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด

30 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง

01 ก.ค. 60 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ชุดลูกเสือ
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา/ถวายเทียนพรรษา

ชุดขาว
14 ก.ค. 60 แข่งกีฬาปฐมวัย

ชุดพละ
24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

08 ส.ค. 60 กิจกรรมวันอาเซียน

11 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

14 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

19 ก.ย. 60 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ

30 ก.ย. 60 กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

09 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

10 ต.ค. 60 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560

27 ต.ค. 60 ถึง 28 ต.ค. 60 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม